Dansk English

fotos/fotos-til-biogas-technology/panorama1_slider.jpg

Sådan fremstilles biogas

Biogas fremstilles af organisk affald, som bionedbrydes ved hjælp af bakterier i et anaerobt miljø. Processen fremskyndes ved at holde en temperatur på 38°C (mesofil) eller 52°C (thermofil) i anlæggets reaktor.

Processen

Biogasanlægget modtager mange forskellige typer affald - hovedsagligt husdyrgødning og organisk industriaffald. Tørstoffet i gødningen indeholder kulstof, og i processen omdannes kulstoffet til biogas bestående af metan (CH4) og kuldioxid (CO2).

Gødningen og affaldet blandes i anlæggets modtagertank, før denne biomasse opvarmes til 38-52°C og pumpes ind i reaktoren, hvor biogassen produceres. Biomassen opbevares i reaktoren i 2-3 uger, og den gærede gylle kan derefter benyttes som gødningsstof til landsbrugsafgrøde. Gødningsstoffet er forbedret, da der er færre lugtgener, og betydeligt færre drivhusgasser lukkes ud, når gyllens spredes på markerne.

Grøn energi

Hovedsagligt anvendes biogassen til at producere elektricitet og fjernvarme i en gasmotor (CHP-enhed) på anlægget. Elektriciteten sendes ud på elnettet og varmen forbruges lokalt.

Derudover kan biogas opgraderes til naturgas og tilføres naturgasnettet eller bruges som transportbrændstof.

Nedenfor er et diagram, som viser et standard Bigadan-anlæg. Ikke alle delene er obligatoriske, men det illustrerer et komplet anlæg med alle de væsentligste komponenter.

fotos/fotos-til-biogas-technology/scheme_dansk_lille.jpg

bubble